WHO
WE ARE

Jednaka prava za sve koalicije (ERAC) okuplja sedam (7) NVO-a koje rade u oblasti vladavine prava i osnovnih prava koje će zajedno raditi sa dodatnih devetnaest (19) NVO-a sa bazom na terenu čiji je poseban fokus osnivanje odrzzive mrezze NVO-a koje su aktivne u promociji osnovnih prava ugrozzenih i/ili marginalizovanih grupa (UMG). Poseban fokus projekta su sledeće grupe: sve manjinske zajednice na Kosovu, žene, omladina i pripadnici LGBT zajednice.Iako rade na sličnim temama i pitanjima, ovim NVO nedostaje saradnja i često su podeljene na bazi posebnih ciljnih grupa sa kojima rade ili na bazi regiona u kojem su aktivne. Osnivanjem strukturne saradnje između odabranih NVO-a i pružajući formalne mogućnosti za stalno učenje, akcija generiše razmenu znanja i iskustava između NVO-a (uključujući institucionalna pitanja), jača svoje kapacitete za zagovaranje sa relevantnim centralnim i opštinskim institucijama, i povećava njihovu vidljivost.

Recent Stories