EQUAL RIGHTS
FOR ALL
COALITION

The Mission

Uspostavljanje i održavanje efikasne koalicije NVO-a sa bazom na terenu i onih srednjih koje rade u oblasti ljudskih prava s glavnim ciljem da se ojačaju njihovi kapaciteti za zagovaranje za promociju i zaštitu osnovnih prava odabranih ugroženih i marginalizovanih grupa (UMG).

Ovaj projektat stvara i održava efikasnu koaliciju NVO-a čiji je cilj jačanje kapaciteta NVO-a učesnica radi zagovaranja o promociji i zaštiti prava izabranih UMG-a: pripadnika LGBT zajednice, ženama, mladima, i manjinskim zajednicama.

ERAC ima sledeće posebne ciljeve:

 Formiranje mreže za sarađivanje NVO sa bazom na terenu i srednjih NVO-a koje pružaju efikasnu pomoć podršku pripadnicima UMG-a sa ograničenim pristupom osnovnim pravima;

 Uspostavljanje razumnog i informisanog učešća u procese odlučivanja i usvajanja politika vlade o promociji i zaštiti osnovnih prava UMG-a na bazi istraživanja multidisciplinskih politika;

 Jačanje (a) institucionalnih kapaciteta (uoblasti komunikacije, koordinacije, odgovornosti i transparentnosti) i (b) međudisciplinskih veština (istraživanje, nadgledanje, određenih pravnih, zagovaranje, različite oblasti ljudskih prava i UMG-a) NVO učesnica;

 Podizanje opšte svesti o ulozi civilnog društva u demokratiji učešća i posebno u vezi sa osnovnim pravima za sve.

Project Idea

Jednaka prava za sve koalicije (ERAC) okuplja sedam (7) NVO-a koje rade u oblasti vladavine prava i osnovnih prava koje će zajedno raditi sa dodatnih devetnaest (19) NVO-a sa bazom na terenu čiji je poseban fokus osnivanje odrzzive mrezze NVO-a koje su aktivne u promociji osnovnih prava ugrozzenih i/ili marginalizovanih grupa (UMG). Poseban fokus projekta su sledeće grupe: sve manjinske zajednice na Kosovu, žene, omladina i pripadnici LGBT zajednice. Iako rade na sličnim temama i pitanjima, ovim NVO nedostaje saradnja i često su podeljene na bazi posebnih ciljnih grupa sa kojima rade ili na bazi regiona u kojem su aktivne. Osnivanjem strukturne saradnje između odabranih NVO-a i pružajući formalne mogućnosti za stalno učenje, akcija generiše razmenu znanja i iskustava između NVO-a (uključujući institucionalna pitanja), jača svoje kapacitete za zagovaranje sa relevantnim centralnim i opštinskim institucijama, i povećava njihovu vidljivost.

The Coalition

 • ECMI Kosovo

  Evropski centar za manjinska pitanja Kosovo (ECMI Kosovo) je glavna nevladina organizacija koja radi sa nacionalnim manjinama i međuetničkim odnosima na Kosovu. ECMI Kosovo ima tri oblasti delovanja: (1) Davanje preporuka za izgradnju kapaciteta i politika vladinim institucijama da one funkcionišu u osetljivim zajednicama, na odgovoran i transparentan način; (2) Jačanje civilnog društva unutar zajednica radi efikasnog učešća u donošenju odluka i zagovaranju njihovih prava; (3) Podizanje svesti među opštom javnošću i obaveštavanje javnosti o položaju manjinskih zajednica na Kosovu.
  VISIT SITE
 • KGSC

  Misija Kosovskog centra za rodne studije (KGSC) je integracija rodne perspective u svim analizama, programima i politikama u svim sektorima kosovskog društva povećanjem svesti o rodnim pitanjima, razvojem rodnih studija i stvaranju osetljivih politika iz rodnog aspekta kroz istraživanja, razvojem politika, zagovaranjem i lobiranjem.   KGSC je rodno fokusirana organizacija na Kosovu i u regioni. Tokom svog 14-godišnjeg postojanja doprinelo je ravnopravnosti polova i postizanju rodne ravnopravnosti u svim sferama života. KGSC je realizovalo više od 50 projekata u oblasti prava žena i rodne ravnopravnosti. Njihova stručnost u zagovaranju, praćenju i istraživanju kao i kampanjama podizanja svesti daje dodatnu vrednost aktivnostima projekta. KGSC je do sada bio pionir za preispitivanje diskriminatorskog sistema na Kosovu, socijalnih normi i dvostrukih standarda, a bila je veoma efikasna u praćenju javnih institucija tokom sprovođenja politika i zakona vezanih za pol.
  VISIT SITE
 • CSGD

  Centar za razvoj društvenih grupa (CSGD) je nevladina organizacija koja štiti i promoviše prava LGBT zajednice na Kosovu. Glavni fokus CSGD-a je: (1) jačanje LGBT zajednice; (2) zagovaranje i lobiranje za ljudska prava LGBT; (3) podizanje svesti u društvu u vezi sa pitanjima sa kojima se suočavaju pripadnici LGBT zajednice.
  VISIT SITE
 • CEL Kosova

  Centar za jednakost i slobodu LGBT zajednice na Kosovu (CEL) je osnovan u julu 2013. godine sa ciljem da ojača LGBT zajednicu na Kosou, spreči diskriminaciju zasnovanu na seksualnoj orijentaciji, podigne svest opšteg stanovništva o pravima LGBT i zagovaranje jednakih prava i nediskriminacije LGBT zajednice na Kosovu u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Kosovo. CEL takođe nastoji da ojača pravni okvir sa uticajem na LGBT zajednicu u zemlji kao i da se poveća nivo učešća LGBT zajednice na Kosovu u relevantim međunarodnim i regionalnim mehanizmima i projektima korisne za zajednicu i društvo u celini. Osoblje i aktivisti CEL-a imaju zavidan nivo iskustva po pitanju ludskih prava sa posebnim naglaskom na prava LGBT-a, pitanja zajednica i praksama zastupanja. CEL želi da se zahvali svim našim sadašnjim i prošlim (i takođe budućim) pristalicama koji veruju u našu viziju boljeg života LGBT zajednice na Kosovu.
  VISIT SITE
 • YIHR KS

  Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR KS) je nevladina organizacija aktivna u zaštiti i promociji ljudskihprava, posebno mladih. YIHR je radilo na (1) doprinosu jačanja vladavine prava putem dokumentacije, izveštavanja i zagovaranja sprovođenja zakonodavstva koje osigurava ljudska prava za sve; (2) promociju ljudskih prava putem obrazovanja, aktivizma, kampanja, lokalnog i regionalnog umrežavanja i povećanje kritičnog razmišljanja među mladima; i (3) jacanje procesa koji se bavi proslošću osnivanjem novih veza među mladima različitih etničkih grupa na Kosovu i region zapadnog Balkana.
  VISIT SITE
 • CLARD

  Centar za pravnu pomoć i regionalni razvoj (CLARD) ima odlično iskustvo u davanju ili pružanju pravne pomoći i besplatnom zastupanju na sudu u vezi sa administrativnim, civilnom i krivičnom zakonu za ugrožene i marginalizovane grupe, CLARD takođe ima iskustva u procesima strateškog parničenja i istraživanju o pravnim pitanjima koje se tiču UMG. Osim glavne kancelarije u Prištini, CLARD takođe ima mobilne ekipe koje rade u identifikaciji slučajeva na terenu i pravne klinike koje se nalaze na celom Kosovu.
  VISIT SITE
 • Kosovo 2.0

  Kosovo Glocal je nezavistan mediji zasnovan na bazi i pristupu zagovaračkog novinarstva. Izveštava i razmatra stanje bitnih političkih/društvenih pitanja značajnih za Kosovo, ali takođe se angažuje za promene i neophodne reforme. Ovo obuhvata aktivnosti i delovanja u oblasti rodne ravnopravnosti, ljudskih prava, učešće i aktivizam građana, bolji pristup informacijama i poboljšanje međuetničkih odnosa. Kosovo 2.0 upravlja jednom mrežom saradnika i blogera iz celog Kosova i regiona i jedan je od malo nezavisnih medija koji razmenjuje kritike i informisane analize.
  VISIT SITE